Ratsastusseuran säännöt

Yhdistyksen säännöt
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli
Yhdistyksen nimi on Helaratsastajat Ry ja sen kotipaikka on Kauhavan kaupunki Länsi-Suomen läänissä.
Yhdistys on perustettu marraskuun 29 päivänä vuonna 2015 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomenkieli.
Seuran toiminta-alue on Kauhavan kaupunki sekä lähialueen kunnat.
 
2. Tarkoitus ja toiminta
Seuran tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa –ja tietoutta sekä hevosmiestaitoja, laajentaa ratsastusurheilun harrastajien piiriä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
- järjestää opetus-, kilpailu-, kurssi-, retki-, keskustelu- ym. tilaisuuksia,
- hankkii tarvittavia välineitä,
- harjoittaa julkaisutoimintaa esim. ilmoituksia lehdissä ja www.sivuilla
- järjestää näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää omavaraista varainhankintaa ja toimeenpanna asianmukaisen luvan satuaan arpajaisia ja rahankeräystä.
Seura voi kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliittoon (SRL:ään), sen aluejaostoon ja muihin kotimaisiin hevosurheilu- ja jalostusliittoihin. Seura noudattaa tällöin näiden liittojen sääntöjä.
 
3. Jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittaa seuran jäsenmaksun, ja siten hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Yli 18-vuotiaat ovat seniorijäseniä ja alle 18-vuotiaat juniorijäseniä.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenmaksun minimimäärä vahvistetaan seuran syyskokouksessa.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan seuran hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.
Seuran hallitus pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai toimii seuran tai niiden liittojen, joihin seura kuuluu, sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti.
Erotetulla on oikeus vedota kirjallisesti seuran seuraavaan kokoukseen 14 päivän kuluessa erottamispäätöksestä. Hallituksen on kutsuttava seuran kokous koolle 30 päivän kuluessa vetoomuksen saapumisesta. Ellei vetoomusta esitetä, erottaminen astuu voimaan 15 päivän kuluttua päätöksestä. Erotetulla ja kesken vuotta eroavalla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
 
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää seuran syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.
 
6. Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määrittelemänä päivänä.
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat käsiteltäväksi kevät- tai syyskokouksessa, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 7 päivää ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen(30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.
Seuran kokouksessa on jokaisella vähintään 15-vuotiaalla varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Alle 15-vuotiaalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Äänestyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
 
 

7. Seuran kokousten koollekutsuminen
Johtokunnan on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle joko sanomalehti-ilmoituksella hallituksen määräämässä lehdessä tai seuran www-sivuilla.
 
8. Varsinaiset kokoukset
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vahvistettavaksi toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten kohdan 6 mukaisesti vireille panemat asiat
8. Kokouksen päättäminen
 
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja tarvittaessa yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi
7. Valitaan johtokuntaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi kolme jäsentä erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
9. Vahvistetaan jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
10. Valitaan tarvittaessa edustajat SRL:n ja sen aluejaoston vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi em. kokouksiin
11. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten sääntökohdan 6 mukaisesti vireille panemat asiat
12. Kokouksen päättäminen
 
 
 
9. Seuran hallinto
Seuran asioita hoitaa hallitus, ja sen tehtävänä on mm. toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja elimenä, joka johtaa, suunnittelee ja kehittää seuran kokonaistoimintaa. Hallitus on vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.
Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi muuta kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä, joista puolet eroavat vuosittain, ensimmäisellä kerralla arvan perusteella. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen. Seuran hallitukseen kuuluvien jäsenten tulee olla yli 18-vuotiaita.
Puheenjohtajana voi sama henkilö toimia korkeintaan kolme (3) vuotta peräkkäin.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Syyskokous voi valita 0-3 varajäsentä, jotka voivat edustaa ketä tahansa johtokunnan varsinaista jäsentä tämän estyessä osallistumaan kokoukseen. Varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.
Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy pidemmäksi aikaa tehtävänsä hoitamisesta, voi seuran kokous valita toisen jäsenen hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Kaikista seuran kokouksista (varsinaiset, ylimääräiset sekä hallituksen) tulee olla pöytäkirjat vapaasti kaikkien jäsenten nähtävillä viimeistään 14 päivän kuluttua kokouksesta, esimerkiksi seuran www-sivuilla.
 
10. Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja sihteeri yhdessä. Hallituksella on oikeus myöntää nimenkirjoitusoikeus haluamalleen täysi-ikäiselle henkilölle.
11. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.
 
12. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten vähintään kolmen neljäsosan(3/4) ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa käytetään sen mahdolliset varat purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.
 
13. Muita määräyksiä
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.
 
 

 

Yhteystiedot

HelaRatsastajat helaratsastajat@gmail.com